สำหรับผู้ผ่านการแข่งขัน/คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการหรือสายสนับสนุน
 

 

 

เอกสารรายงานตัวกับกองบริหารงานบุคคล (เอกสารฉบับจริงพร้อมสำเนา)

 1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน เพื่อติดแฟ้มประวัติ จำนวน 1 รูป ทำบัตรประจำตัว จำนวน 1 รูป และเพื่อทำสัญญาจ้าง จำนวน 2 รูป (โดยแต่งกายด้วยชุดปกติขาวของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)
 2. ใบปริญญาบัตร (กรณีรับปริญญาแล้ว) หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ (กรณีที่ยังไม่ได้รับปริญญา) ที่สถาบันการศึกษาออกให้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย และแสดงว่าได้รับการอนุมัติการให้ปริญญาจากสภาของสถาบัน พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ (ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตรวจสอบคุณวุฒิจากสถาบันที่จบภายหลัง)
 3. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 4. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ
 5. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 6. หากเป็นเพศชายต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 7. สำเนาผลการตรวจกรุ๊ปเลือด (กรณีที่บัตรประชาชนไม่แสดงกรุ๊ปเลือดหรือแสดงกรุ๊ปที่ไม่ถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
 8. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ซึ่งต้องรับรองจากโรงพยาบาในสังกัดของรัฐบาลเท่านั้น และขอไว้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
 9. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบรับรองการผ่านงาน ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ทะเบียนสมรส

เอกสารรายงานตัวกับงานคลัง

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 3. สมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก หรือสาขาสิงหวัฒน์ หรือสาขาย่อยท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมสำเนาหน้าบัญชี จำนวน 1 ฉบับ
  โดยมหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นๆ โดยผ่านบัญชีธนาคาร
สำหรับผู้ผ่านการแข่งขัน/คัดเลือกเป็นอาจารย์ประจำตามสัญญาหรือเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา
 

 

 

เอกสารรายงานตัวกับกองบริหารงานบุคคล (เอกสารฉบับจริงพร้อมสำเนา)

 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม และแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน เพื่อติดแฟ้มประวัติ จำนวน 1 รูป ทำบัตรประจำตัว จำนวน 1 รูป และเพื่อทำสัญญาจ้าง จำนวน 2 รูป
 2. ใบปริญญาบัตร (กรณีรับปริญญาแล้ว) หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ (กรณีที่ยังไม่ได้รับปริญญา) ที่สถาบันการศึกษาออกให้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย และแสดงว่าได้รับการอนุมัติการให้ปริญญาจากสภาของสถาบัน จำนวน 2 ฉบับ (ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตรวจสอบคุณวุฒิจากสถาบันที่จบภายหลัง)
 3. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 4. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
 5. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 6. หากเป็นเพศชายต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 7. สำเนาผลการตรวจกรุ๊ปเลือด (กรณีที่บัตรประชาชนไม่แสดงกรุ๊ปเลือดหรือแสดงกรุ๊ปเลือดไม่ถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
 8. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ซึ่งต้องรับรองจากโรงพยาบาลในสังกัดรัฐบาลเท่านั้น และขอไว้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
 9. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบรับรองการผ่านงาน ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ทะเบียนสมรส

เอกสารรายงานตัวกับงานคลัง

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 3. สมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก หรือสาขาสิงหวัฒน์ หรือสาขาย่อยท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมสำเนาหน้าบัญชี จำนวน 1 ฉบับ
  โดยมหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นๆ โดยผ่านบัญชีธนาคาร