ข้อปฏิบัติในการสอบ
1. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบได้ที่ http://jobs.psru.ac.th/check.php (ต้องชำระค่าธรรมเนียมและได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น)
2. ต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ คู่กับบัตรประจำตัวประชาชน ณ ห้องสอบทุกครั้ง
3. นำหลักฐานต่างๆ ผนึกใส่ซองสีน้ำตาลขนาด A4 พร้อมใบนำส่งเอกสารสมัครงาน มายื่นให้เจ้าหน้าที่ในวันสอบ