1. นำใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการสมัครงาน ไปชำระด้วยเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ได้ทุกสาขา ทั่วประเทศหรือกองคลัง มรภ.พิบูลสงคราม ตามวันที่กำหนดไว้ในใบแจ้งชำระเงิน
2. ส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านหน้าเว็บ ส่งหลักฐานการชำระเงิน
3. รอการตรวจสอบการชำระเงินจากเจ้าหน้าที่ เพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ