ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2565 ครั้งที่ 32
  ประจำปี : 2565
  ประกาศเมื่อ : 23 ธันวาคม 2565   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,547 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 112 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 24 ธันวาคม 2565 ถึง 12 มกราคม 2566
   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ( ปิดรับสมัครแล้ว )
1. ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร : สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล
  ระดับ : ปริญญาโท
   
2. ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร : สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
  ระดับ : ปริญญาโท
   
3. ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร : สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
  ระดับ : ปริญญาโท
   
4. ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร : สาขาวิชาจิตเวชและสุขภาพจิต
  ระดับ : ปริญญาโท
   
5. ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร : สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
  ระดับ : ปริญญาโท/ปริญญาเอก